preskoči na sadržaj
Natječaji
NATJEČAJI U ŠK. GOD. 2021./2022.
Natječaji u šk. god. 2020./2021.
Obavijesti

POZIV KANDIDATIMA NA PISANO TESTIRANJE - UČITELJ/ICA MATEMATIKE

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Franjo Hanaman" Drenovci, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice matematike, objavljenog dana 19.10.2021. godine, poziva kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 29.10.2021.g. (petak) u 12:45 sati u prostorima škole, uz poštivanje svih epidemioloških mjera određenih od strane Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete natječaja su:

1. M. S. iz Osijeka, mag. edu. mat. i inf.

Gore navedeni kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu potpisane, pravodobne i potpune. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i

- razgovarati s ostalim kandidatima.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)

3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)

7. Statut Osnovne škole "Franjo Hanaman" Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/Dokumeni )

Nakon pismenog testiranja, svaki kandidat će pojedinačno obaviti razgovor s ravnateljicom.

Rezultat pisanog testiranja Povjerenstvo objavljuje na mrežnoj stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I                                                        VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 28. 10. 2021. 21:24

Obavijest o izboru kandidata - voditelj računovodstva

           REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA  «FRANJO HANAMAN»

                   D R E N O V C I

KLASA: 602-02/21-01/306

URBROJ: 2212-21-21-01

Drenovci, 14. svibnja 2021.g.

Na temelju čl. 17. i čl. 21. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Franjo Hanaman“ Drenovci, ravnateljica škole

d o n o s i 

OBAVIJEST

o izboru kandidata

            Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj  za radno mjesto voditellja računovodstva, KLASA: 602-02/21-01/252, URBROJ: 2212-21-21-01, koji je objavljen dana 28.4.2021.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ - Natječaji u šk.god. 2020./2021. – Voditelj racunovodstva 28.4..pdf., da je na temelju utvrđivanja rezultata procjene odnosno vrednovanja Povjerenstva, te rang liste kandidata koja je dostavljena ravnateljici, a uz prethodnu suglasnost školskog odbora

IZABRAN

kandidat

Martina Jaružanin iz Gunje, mag. ekomomije, za radno mjesto voditelja računovodstva školske ustanove, na određeno, puno radno vrijeme.

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je na mrežnoj stranici Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci (http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ te oglasnoj ploči škole, te je obavijest također zemaljskom poštom poslana kandidatima koji su se javili na natječaj.

                                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                               Marijana Raguž, dipl. učitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 14. 5. 2021. 11:54

Obavijest o izboru kandidata - stručni suradnik pedagog

           REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA  «FRANJO HANAMAN»

                   D R E N O V C I

KLASA: 602-02/21-01/305

URBROJ: 2212-21-21-01

Drenovci, 14. svibnja 2021.g.

Na temelju čl. 17. i čl. 21. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Franjo Hanaman“ Drenovci, ravnateljica škole

d o n o s i 

OBAVIJEST

o izboru kandidata

            Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj  za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga, KLASA: 602-02/21-01/251, URBROJ: 2212-21-21-01, koji je objavljen dana 28.4.2021.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ - Natječaji u šk.god. 2020./2021. – Pedagog 28.4.2021..pdf., da je na temelju utvrđivanja rezultata procjene odnosno vrednovanja Povjerenstva, te rang liste kandidata koja je dostavljena ravnateljici, a uz prethodnu suglasnost školskog odbora

IZABRAN

kandidat

Kristina Jakovljević iz Soljana, mag. edukacije filozofije i mag. pedagogije, za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga, na određeno, puno radno vrijeme.

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je na mrežnoj stranici Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci (http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ te oglasnoj ploči škole, te je obavijest također zemaljskom poštom poslana kandidatima koji su se javili na natječaj.

                                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                               Marijana Raguž, dipl. učitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 14. 5. 2021. 11:53

Obavijest o izboru kandidata - učitelj/ica kemije

             REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA  «FRANJO HANAMAN»

                   D R E N O V C I

KLASA: 602-02/21-01/304

URBROJ: 2212-21-21-01

Drenovci, 14. svibnja 2021.g.

Na temelju čl. 17. i čl. 21. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Franjo Hanaman“ Drenovci, ravnateljica škole

d o n o s i 

OBAVIJEST

o izboru kandidata

            Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj  za radno mjesto učitelja/ice kemije, KLASA: 602-02/21-01/253, URBROJ: 2212-21-21-01, koji je objavljen dana 28.4.2021.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ - Natječaji u šk.god. 2020./2021. – Kemija 28.4..pdf., da je na temelju utvrđivanja rezultata procjene odnosno vrednovanja Povjerenstva, te rang liste kandidata koja je dostavljena ravnateljici, a uz prethodnu suglasnost školskog odbora

IZABRAN

kandidat

Marija Barišić iz Županje, mag. edukacije biologije i kemije, za radno mjesto učiteljice kemije, na određeno, nepuno radno vrijeme.

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je na mrežnoj stranici Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci (http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ te oglasnoj ploči škole, te je obavijest također zemaljskom poštom poslana kandidatima koji su se javili na natječaj.

                                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                               Marijana Raguž, dipl. učitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 14. 5. 2021. 11:49

Rezultati pisanog ispita - voditelj računovodstva

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA

                     -voditelj računovodstva

Na temelju pisanog testiranja koje se održalo dana 12.5.2021.g. u 10:40 sati u prostorima škole, prema objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu voditelja računovodstva školske ustanove KLASA:602-02/21-01/252, URBROJ: 2212-21-21-01 objavljenog dana 28.4.2021. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju, donosi rezultate pisanog testiranja:

 

R. br.

Ime i prezime kandidata

Ostvaren br. bodova na pismenom

 1.

 M. J. iz Gunje

 29/30

 2.

 K. Š. iz Rajevog Sela

 22/30

  3.

 K. D. iz Cerne  5/30

 

Nakon provedene pismene procjene odnosno vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju koje isti dan dostavlja  ravnatelju.

Rezultat pismene procjene odnosno vrednovanja Povjerenstvo objavljuje na web stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I                                                        VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 12. 5. 2021. 12:04

Rezultati pisanog ispita - stručni suradnik pedagog

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA

                     -stručni suradnik pedagog

Na temelju pisanog testiranja koje se održalo dana 12.5.2021.g. u 9:40 sati u prostorima škole, prema objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog suradnika pedagoga KLASA:602-02/21-01/251, URBROJ: 2212-21-21-01 objavljenog dana 28.4.2021. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju, donosi rezultate pisanog testiranja:

 

R. br.

Ime i prezime kandidata

Ostvaren br. bodova na pismenom

1.

 K. J. iz Soljana

 13/20

 

Nakon provedene pismene procjene odnosno vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju koje isti dan dostavlja  ravnatelju.

Rezultat pismene procjene odnosno vrednovanja Povjerenstvo objavljuje na web stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I                                                        VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 12. 5. 2021. 11:59

Rezultati pisanog ispita - učitelj/ica kemije

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA

                          -učitelj/ica kemije

Na temelju pisanog testiranja koje se održalo dana 12.5.2021.g. u 8:45 sati u prostorima škole, prema objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice kemije KLASA:602-02/21-01/253, URBROJ: 2212-21-21-01 objavljenog dana 28.4.2021. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju, donosi rezultate pisanog testiranja:

 

R. br.

Ime i prezime kandidata

Ostvaren br. bodova na pismenom

1.

 M. B. iz Županje

 20/20

2.

 M. R. iz Vinkovaca

  9/20

 

Nakon provedene pismene procjene odnosno vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju koje isti dan dostavlja  ravnatelju.

Rezultat pismene procjene odnosno vrednovanja Povjerenstvo objavljuje na web stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I                                                        VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 12. 5. 2021. 11:53

POZIV KANDIDATIMA NA PISANO TESTIRANJE - VODITELJ RAČUNOVODSTVA

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Franjo Hanaman" Drenovci, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu voditelja računovodstva školske ustanove, objavljenog dana 28.4.2021. godine, poziva kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 12.5.2021.g. (srijeda) u 10:40 sati u prostorima škole, uz poštivanje svih epidemioloških mjera određenih od strane Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete natječaja su:

1. K. D. iz Cerne, Velika Cerna 35a,

2. M. J. iz Gunje, V. Nazora 315,

3. K. Š. iz Rajevog Sela, Zrinskih i Frankopana 100,

4. M. J. iz Županje, Vinkovačka 91 i

5. D. F. iz Cerne, J. J. Strossmayera 95.

Gore navedeni kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu potpisane, pravodobne i potpune. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i

- razgovarati s ostalim kandidatima.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)

- Zakon o radu ("NN" br.: 93/14. i 127/17)

- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama ("NN" br.: 128/2017) te Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama ("NN" br.:123/2019)

- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ("NN" br.: 51/18.)

- Zakon o porezu na dohodak ("NN" br.:115/16, 106/18, 121/19)

- Uredba o visini minimalne plaće ("NN" br.: 106/2019)

- Zakon o plaćama u javnim službama ("NN" br.: 27/2001)

- Zakon o proračunu ("NN" br.: 87/2008) te Zakon o izmjenama i dopunama zakona o proračunu ("NN" br.:136/2012 i 15/2015)

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("NN" br.: 124/2014) te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("NN" br.: 115/2015, 87/2016, 3/2018 i 126/2019)

- Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima ("NN"br.:53/2019)

- Statut OŠ "Franjo Hanaman" Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/Dokumeni )

Nakon pismenog testiranja, svaki kandidat će pojedinačno obaviti razgovor s ravnateljicom.

Rezultat pisanog testiranja Povjerenstvo objavljuje na mrežnoj stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I                                                        VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 10. 5. 2021. 13:50

POZIV KANDIDATIMA NA PISANO TESTIRANJE - UČITELJ/ICA KEMIJE

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Franjo Hanaman" Drenovci, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice kemije, objavljenog dana 28.4.2021. godine, poziva kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 12.5.2021.g. (srijeda) u 8:45 sati u prostorima škole, uz poštivanje svih epidemioloških mjera određenih od strane Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete natječaja su:

1. M. R. iz Vinkovaca, Zvonarska 48,

2. M. B. iz Županje, J. J. Strossmayera 6.

Gore navedeni kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu potpisane, pravodobne i potpune. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i

- razgovarati s ostalim kandidatima.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)

3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)

7. Statut Osnovne škole "Franjo Hanaman" Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/Dokumeni )

Nakon pismenog testiranja, svaki kandidat će pojedinačno obaviti razgovor s ravnateljicom.

Rezultat pisanog testiranja Povjerenstvo objavljuje na mrežnoj stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I                                                        VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 10. 5. 2021. 13:46

POZIV KANDIDATIMA NA PISANO TESTIRANJE - STRUČNI SURADNIK PEDAGOG

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Franjo Hanaman" Drenovci, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog suradnika pedagoga, objavljenog dana 28.4.2021. godine, poziva kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 12.5.2021.g. (srijeda) u 9:40 sati u prostorima škole, uz poštivanje svih epidemioloških mjera određenih od strane Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete natječaja su:

1. K. J. iz Soljana, Br. Radića 71.

Gore navedeni kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu potpisane, pravodobne i potpune. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i

- razgovarati s ostalim kandidatima.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)

3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)

7. Statut Osnovne škole "Franjo Hanaman" Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/Dokumeni )

Nakon pismenog testiranja, svaki kandidat će pojedinačno obaviti razgovor s ravnateljicom.

Rezultat pisanog testiranja Povjerenstvo objavljuje na mrežnoj stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I                                                        VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 10. 5. 2021. 13:42

Obavijest o izboru kandidata - pomoćnik u nastavi

             REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA  «FRANJO HANAMAN»

            D R E N O V C I

KLASA: 602-02/21-01/221

URBROJ: 2212-21-21-01

Drenovci, 7. travnja 2021.g.

Na temelju čl. 17. i čl. 21. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Franjo Hanaman“ Drenovci, ravnateljica škole

d o n o s i 

OBAVIJEST

o izboru kandidata

            Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj  za radno mjesto pomoćnika u nastavi, KLASA: 602-02/21-01/162, URBROJ: 2212-21-21-01, koji je objavljen dana 11.3.2021.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ - Natječaji u šk.god. 2020./2021. – Pomoćnik u nastavi.pdf., a uz prethodnu suglasnost školskog odbora

IZABRAN

kandidat

Ivana Erslan iz Drenovaca, za radno mjesto pomoćnika u nastavi, na određeno, nepuno radno vrijeme.

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je na mrežnoj stranici Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci (http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ te oglasnoj ploči škole, te je obavijest također zemaljskom poštom poslana kandidatima koji su se javili na natječaj.

                                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                                                       Marijana Raguž, dipl. učitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 7. 4. 2021. 11:36

Obavijest o izboru kandidata - učitelj/ica tehničke kulture

         REPUBLIKA HRVATSKA

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA  «FRANJO HANAMAN»

                   D R E N O V C I

KLASA: 602-02/21-01/191

URBROJ: 2212-21-21-01

Drenovci, 19. ožujka 2021.g.

Na temelju čl. 17. i čl. 21. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Franjo Hanaman“ Drenovci, ravnateljica škole

d o n o s i 

OBAVIJEST

o izboru kandidata

            Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj  za radno mjesto učitelja/ice tehničke kulture, KLASA: 602-02/21-01/143, URBROJ: 2212-21-21-01, koji je objavljen dana 3.3.2021.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ - Natječaji u šk.god. 2020./2021. – Tehnička kultura 03.03.2021.pdf., da je na temelju utvrđivanja rezultata procjene odnosno vrednovanja Povjerenstva, te rang liste kandidata koja je dostavljena ravnateljici, a uz prethodnu suglasnost školskog odbora

IZABRAN

kandidat

Tomislav Barić iz Vinkovaca, dipl. inženjer prometa, za radno mjesto učitelja tehničke kulture, na neodređeno, nepuno radno vrijeme.

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je na mrežnoj stranici Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci (http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ te oglasnoj ploči škole, te je obavijest također zemaljskom poštom poslana kandidatima koji su se javili na natječaj.

                                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                                                       Marijana Raguž, dipl. učitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 23. 3. 2021. 10:03

Obavijest o izboru kandidata - učitelj/ica razredne nastave

         REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA  «FRANJO HANAMAN»

                   D R E N O V C I

KLASA: 602-02/21-01/190

URBROJ: 2212-21-21-01

Drenovci, 19. ožujka 2021.g.

Na temelju čl. 17. i čl. 21. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Franjo Hanaman“ Drenovci, ravnateljica škole

d o n o s i 

OBAVIJEST

o izboru kandidata

            Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj  za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave, KLASA: 602-02/21-01/142, URBROJ: 2212-21-21-01, koji je objavljen dana 3.3.2021.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ - Natječaji u šk.god. 2020./2021. – Razredna nastava 03.03.2021.pdf., da je na temelju utvrđivanja rezultata procjene odnosno vrednovanja Povjerenstva, te rang liste kandidata koja je dostavljena ravnateljici, a uz prethodnu suglasnost školskog odbora

IZABRAN

kandidat

Martina Pavičić iz Drenovaca, mag. primarnog obrazovanja, za radno mjesto učiteljice razredne nastave, na određeno, puno radno vrijeme.

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je na mrežnoj stranici Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci (http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ te oglasnoj ploči škole, te je obavijest također zemaljskom poštom poslana kandidatima koji su se javili na natječaj.

                                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                                                       Marijana Raguž, dipl. učitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 23. 3. 2021. 09:50

Rezultati pisanog ispita - učitelj/ica tehničke kulture

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA

                   -učitelj/ica tehničke kulture

Na temelju pisanog testiranja koje se održalo dana 17.3.2021.g. u 13:15 sati u prostorima škole, prema objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice tehničke kulture KLASA:602-02/21-01/143, URBROJ: 2212-21-21-01 objavljenog dana 3.3.2021. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju, donosi rezultate pisanog testiranja:

 

R. br.

Ime i prezime kandidata

Ostvaren br. bodova na pismenom

1.

T. B. iz Vinkovaca

18/20

2.

Z. J. iz Livane

odustala od testiranja

 

Nakon provedene pismene procjene odnosno vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju koje isti dan dostavlja  ravnatelju.

Rezultat pismene procjene odnosno vrednovanja Povjerenstvo objavljuje na web stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I                                                        VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 18. 3. 2021. 14:19

Rezultati pisanog ispita - učitelj/ica razredne nastave

               REZULTATI PISANOG TESTIRANJA

                  -učitelj/ica razredne nastave

Na temelju pisanog testiranja koje se održalo dana 17.3.2021.g. u 13:15 sati u prostorima škole, prema objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice razredne nastave KLASA:602-02/21-01/142, URBROJ: 2212-21-21-01 objavljenog dana 3.3.2021. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju, donosi rezultate pisanog testiranja:

 

R. br.

Ime i prezime kandidata

Ostvaren br. bodova na pismenom

1.

M. I. iz Babine Grede

19/20

2.

M. P. iz Drenovaca

19/20

 

Nakon provedene pismene procjene odnosno vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju koje isti dan dostavlja  ravnatelju.

Rezultat pismene procjene odnosno vrednovanja Povjerenstvo objavljuje na web stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I                                                        VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 18. 3. 2021. 14:09

POZIV KANDIDATIMA NA PISANO TESTIRANJE - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Franjo Hanaman" Drenovci, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice razredne nastave, objavljenog dana 3.3.2021. godine, poziva kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 17.3.2021.g. u 13:15 sati u prostorima škole, uz poštivanje svih epidemioloških mjera određenih od strane Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete natječaja su:

1. M. P. iz Drenovaca, Istrev 8,

2. M. I. iz Babine Grede, Vladimira Nazora 10.

Gore navedeni kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu potpisane, pravodobne i potpune. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i

- razgovarati s ostalim kandidatima.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)

3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)

7. Statut Osnovne škole "Franjo Hanaman" Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/Dokumeni )

Nakon pismenog testiranja, svaki kandidat će pojedinačno obaviti razgovor s ravnateljicom.

Rezultat pisanog testiranja Povjerenstvo objavljuje na mrežnoj stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I                                                        VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 15. 3. 2021. 11:32

POZIV KANDIDATIMA NA PISANO TESTIRANJE - UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Franjo Hanaman" Drenovci, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice tehničke kulture, objavljenog dana 3.3.2021. godine, poziva kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 17.3.2021.g. u 13:15 sati u prostorima škole, uz poštivanje svih epidemioloških mjera određenih od strane Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete natječaja su:

1. Z. J. iz Livane, Omladinska 148 b,

2. T. B. iz Vinkovaca, Ulica Petra Zoranića 3.

Gore navedeni kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu potpisane, pravodobne i potpune. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i

- razgovarati s ostalim kandidatima.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)

3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)

7. Statut Osnovne škole "Franjo Hanaman" Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/Dokumeni )

Nakon pismenog testiranja, svaki kandidat će pojedinačno obaviti razgovor s ravnateljicom.

Rezultat pisanog testiranja Povjerenstvo objavljuje na mrežnoj stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I                                                        VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 15. 3. 2021. 11:16

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole "Franjo Hanaman" Drenovci

                 REPUBLIKA HRVATSKA

  VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA «FRANJO HANAMAN»

                       D R E N O V C I

 

KLASA: 602-02/21-01/110

URBROJ: 2212-21-21-01

Drenovci, 16.02.2021.

Na temelju članka 126.  stavka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 61. Statuta Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci, Školski odbor Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci raspisuje:

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice

Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci

Ravnatelj/ica – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, imenovanje na vrijeme od pet (5) godina

Ravnatelj/ica osnovne škole mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u osnovnoj školi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.:  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),


2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.:  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i


3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz članka 126. stavka 1.  podstavka 1.  točke 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.:  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.


Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj/ica osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 6. program rada za mandatno razdoblje
 7. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
 8. dokaz o obavljanju dužnosti ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju ili ugovori o radu ili potvrde školske ustanove).

Kandidati također mogu dostaviti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanje stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima.

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj preslici:

 • Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili  pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom  stranom jeziku.
 • Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove  ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili  drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
 • Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o sudjelovanju u provedbi  projekta.  

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Osnovnoj školi „Franjo Hanaman“ Drenovci za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i objave rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci, odnosno od dana 19.2.2021.godine do 27.2.2021.g.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju preporučenom poštom na adresu:

Osnovna škola „Franjo Hanaman“ Drenovci, Istrev 2, 32257 Drenovci, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“.

                                                                               Predsjednica školskog odbora:

                                                                                            Biserka Misir

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 19. 2. 2021. 17:05

POZIV KANDIDATIMA NA PISANO TESTIRANJE - UČITELJ/ICA INFORMATIKE

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Franjo Hanaman" Drenovci, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice informatike, objavljenog dana 05.01.2021. godine, poziva kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 18.01.2021.g. u 11:45 sati u prostorima škole.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu su:

1. M. L. iz P. Podgajaca, M. Gupca 137,

2. J. M. iz Drenovaca, V. Nazora 108.

Gore navedeni kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu potpisane, pravodobne i potpune. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i

- razgovarati s ostalim kandidatima.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)

3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)

7. Statut Osnovne škole "Franjo Hanaman" Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/Dokumeni )

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na usmeni razgovor s ravnateljem, Povjerenstvo objavljuje na mrežnoj stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I                                                        VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 16. 1. 2021. 05:49

Obavijest o izboru kandidata - učitelj/ica matematike

                REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA  «FRANJO HANAMAN»

             D R E N O V C I

KLASA: 602-02/20-01/631

URBROJ: 2212-21-20-0

Drenovci, 31. prosinca 2020.g.

Na temelju čl. 17. i čl. 21. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Franjo Hanaman“ Drenovci, ravnateljica škole

d o n o s i 

OBAVIJEST

o izboru kandidata

            Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj  za radno mjesto učitelja matematike, KLASA: 602-02/20-01/581, URBROJ: 2212-21-20-01, koji je objavljen dana 08.12.2020.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ - Natječaji u šk.god. 2020./2021. – Učitelj-ica matematike 08.12.2020., da je na temelju utvrđivanja rezultata procjene odnosno vrednovanja Povjerenstva, te rang liste kandidata koja je dostavljena ravnateljici, a uz prethodnu suglasnost školskog odbora

IZABRAN

kandidat

 

Vedrana Jurčević iz Vrbanje, mag. edukacije matematike i informatike, za radno mjesto učiteljice matematike na neodređeno, puno radno vrijeme.

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je na mrežnoj stranici Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci (http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ te oglasnoj ploči škole, te je obavijest također zemaljskom poštom poslana kandidatima koji su se javili na natječaj.

                                                                                                                            Ravnateljica:                                                                                                        Marijana Raguž, dipl. učitelj

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 31. 12. 2020. 11:02

REZULTATI USMENOG TESTIRANJA - UČITELJ/ICA MATEMATIKE

Na temelju usmenog testiranja koje se održalo dana 22.12.2020.g. u 09:00 sati u prostorima škole, prema objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice matematike KLASA:602-02/20-01/581, URBROJ: 2212-21-20-01 objavljenog dana 04.12.2020. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju, donosi rezultate usmenog testiranja:

R. br.

Ime i prezime kandidata

Ostvaren br. bodova na pismenom

Ostvaren br. bodova na usmenom Ukupan broj bodova

1.

V. J. iz Vrbanje

19/20

 13/13  32/33

2.

K. V. iz Vinkovaca

15,5/20

 Nije pristupila  15,5/33
         

 

Sukladno članku 16. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koju isti dan dostavlja ravnatelju.

                                              POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 22. 12. 2020. 12:36

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA NA USMENO TESTIRANJE- UČITELJ/ICA MATEMATIKE

Na temelju pisanog testiranja koje se održalo dana 21.12.2020.g. u 09:00 sati u prostorima škole, prema objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice matematike KLASA:602-02/20-01/581, URBROJ: 2212-21-20-01 objavljenog dana 04.12.2020. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju, donosi rezultate pisanog testiranja:

R. br.

Ime i prezime kandidata

Ostvaren br. bodova na pismenom

1.

V. J. iz Vrbanje

19/20

2.

K. V. iz Vinkovaca

15,5/20

3.

Ž. D. iz Vinkovaca

Nije pristupio

Kandidati koji se pozivaju na usmeno testiranje su:

 1. V. J. iz Vrbanje, Josipa Kozarca 26,
 2. K. V. Iz Vinkovaca, F. Livadića 46.

Usmeno testiranje će se obaviti dana 22.12.2020.g. u 09:00 sati u prostorima škole.

Gore navedeni kandidati su obvezni pristupiti usmenoj procjeni odnosno vrednovanju. Ako se kandidat ne pojavi, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19.)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)

3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)

7. Statut Osnovne škole "Franjo Hanaman" Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/Dokumeni )

 

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat usmenog testiranja (intervjua) bodovima od 1 do 5 bodova.

Nakon provedene usmene procjene odnosno vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i usmenoj procjeni koje isti dan dostavlja  ravnatelju.

Kandidati koji su pristupili usmenom testiranju , nakon istoga, pozivaju se kod Ravnateljice na usmeni razgovor.

Rezultat usmene procjene odnosno vrednovanja Povjerenstvo objavljuje na web stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

                                              POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 21. 12. 2020. 11:17

POZIV KANDIDATIMA NA PISANO TESTIRANJE - UČITELJ/ICA MATEMATIKE

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Franjo Hanaman" Drenovci, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice matematike KLASA:602-02/20-01/581, URBROJ: 2212-21-20-01 objavljenog dana 04.12.2020. godine, poziva kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 21.12.2020.g. u 09:00 sati u prostorima škole.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja te koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, pozivaju se na pisano testiranje :

 1. V.J. iz Vrbanje,Josipa Kozarca 26,
 2. Ž. D. Iz Vinkovaca, Požeška 1g i
 3. K. V. Iz Vinkovaca, F. Livadića 46.

Gore navedeni kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu potpisane, pravodobne i potpune. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i

- razgovarati s ostalim kandidatima.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)

3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)

7. Statut Osnovne škole "Franjo Hanaman" Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/Dokumeni )

Rezultat pisanog testiranja i poziv kandidatima na usmeno testiranje, Povjerenstvo objavljuje na mrežnoj stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

                                                                POVJERENSTVO ZA PROCJENU I

                                                                   VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 18. 12. 2020. 16:49

Obavijest o izboru kandidata - stručni suradnik knjižničar

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA  «FRANJO HANAMAN»

                   D R E N O V C I

KLASA: 602-02/20-01/503

URBROJ: 2212-21-20-03

Drenovci, 06. studenog 2020.g.

          Na temelju čl. 17. i čl. 21. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Franjo Hanaman“ Drenovci, ravnateljica škole

d o n o s i 

OBAVIJEST

o izboru kandidata

            Obaviještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj  za radno mjesto stručnog suradnika knjižničara, KLASA: 602-02/20-01/448, URBROJ: 2212-21-20-01, koji je objavljen dana 15.10.2020.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ - Natječaji u šk.god. 2020./2021. - KNJIZNICAR 15.10.2020., da je na temelju utvrđivanja rezultata procjene odnosno vrednovanja Povjerenstva, te rang liste kandidata koja je dostavljena ravnateljici, razgovorom s ravnateljicom, te Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu suglasnost školskog odbora

 

IZABRAN

kandidat

 

Marko Pavković iz Vinkovaca, mag. edukacije povijesti i magistar knjižničarstva, za radno mjesto stručnog suradnika knjižničara na neodređeno, nepuno radno vrijeme.

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je na mrežnoj stranici Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci (http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ te oglasnoj ploči škole, te je obavijest također zemaljskom poštom poslana kandidatima koji su pristupili testiranju.

                                                                            Ravnateljica:

                                                              Marijana Raguž, dipl. učitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 11. 11. 2020. 14:35

Obavijest o izboru kandidata - učitelj/ica informatike

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA  «FRANJO HANAMAN»

                   D R E N O V C I

KLASA: 602-02/20-01/503

URBROJ: 2212-21-20-02

Drenovci, 06. studenog 2020.g.

          Na temelju čl. 17. i čl. 21. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Franjo Hanaman“ Drenovci, ravnateljica škole

d o n o s i 

OBAVIJEST

o izboru kandidata

            Obaviještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj  za radno mjesto učitelja/ice informatike, KLASA: 602-02/20-01/446, URBROJ: 2212-21-20-01, koji je objavljen dana 15.10.2020.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ - Natječaji u šk.god. 2020./2021. - učitelj informatike 15.10.2020., da je na temelju utvrđivanja rezultata procjene odnosno vrednovanja Povjerenstva, te rang liste kandidata koja je dostavljena ravnateljici, razgovorom s ravnateljicom, te Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu suglasnost školskog odbora

 

IZABRAN

kandidat

 

Vedrana Čorak iz Vinkovaca, mag. prim. obrazovanja + modul informatika, za radno mjesto učiteljice informatike na određeno, puno radno vrijeme.

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je na mrežnoj stranici Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci (http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ te oglasnoj ploči škole, te je obavijest također zemaljskom poštom poslana kandidatima koji su pristupili testiranju.

                                                                            Ravnateljica:

                                                              Marijana Raguž, dipl. učitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 11. 11. 2020. 14:31

Obavijest o izboru kandidata - učitelj/ica tehničke kulture

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA  «FRANJO HANAMAN»

                   D R E N O V C I

KLASA: 602-02/20-01/503

URBROJ: 2212-21-20-01

Drenovci, 06. studenog 2020.g.

          Na temelju čl. 17. i čl. 21. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Franjo Hanaman“ Drenovci, ravnateljica škole

d o n o s i 

OBAVIJEST

o izboru kandidata

            Obaviještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj  za radno mjesto učitelja/ice tehničke kulture, KLASA: 602-02/20-01/447, URBROJ: 2212-21-20-01, koji je objavljen dana 15.10.2020.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ - Natječaji u šk.god. 2020./2021. - učitelj TK 15.10.2020., da je na temelju utvrđivanja rezultata procjene odnosno vrednovanja Povjerenstva, te rang liste kandidata koja je dostavljena ravnateljici, razgovorom s ravnateljicom, te Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu suglasnost školskog odbora

 

IZABRAN

kandidat

 

Martina Pavičić iz Drenovaca, mag. prim. obrazovanja, za radno mjesto učiteljice tehničke kulture na određeno, nepuno radno vrijeme.

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je na mrežnoj stranici Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci (http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ te oglasnoj ploči škole, te je obavijest također zemaljskom poštom poslana kandidatima koji su pristupili testiranju.

                                                                            Ravnateljica:

                                                              Marijana Raguž, dipl. učitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 11. 11. 2020. 14:12

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA NA USMENI RAZGOVOR S RAVNATELJICOM - Stručni suradnik knjižničar

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA  I POZIV KANDIDATIMA NA USMENI RAZGOVOR S RAVNATELJICOM - Stručni suradnik knjižničar

Objavljujemo rezultate pisanog testiranja koje se održalo u srijedu, dana 4. studenoga 2020. godine u 14:15 sati u OŠ "Franjo Hanaman" Drenovci.

 

Redni broj

Inicijali kandidata/kinje (prezime i ime)- mjesto

Ostvaren broj bodova na pismenom

1.

 P. M. iz Vinkovaca

22,5/64

     
     
     
     

 

Usmeni razgovor obavit će se sukladno međusobnom dogovoru između kandidata i Ravnateljice, te će isti biti na vrijeme obaviješteni.

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 11. 11. 2020. 14:10

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA NA USMENI RAZGOVOR S RAVNATELJICOM - Učitelj/ica informatike

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA  I POZIV KANDIDATIMA NA USMENI RAZGOVOR S RAVNATELJICOM - Učitelj/ica informatike

Objavljujemo rezultate pisanog testiranja koje se održalo u srijedu, dana 4. studenoga 2020. godine u 8:45 sati u OŠ "Franjo Hanaman" Drenovci.

 

Redni broj

Inicijali kandidata/kinje (prezime i ime)- mjesto

Ostvaren broj bodova na pismenom

1.

 Č. V. iz Vinkovaca

13/20

     
     
     
     

 

Usmeni razgovor obavit će se sukladno međusobnom dogovoru između kandidata i Ravnateljice, te će isti biti na vrijeme obaviješteni.

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 11. 11. 2020. 14:06

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA NA USMENI RAZGOVOR S RAVNATELJICOM - Učitelj/ica tehničke kulture

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA  I POZIV KANDIDATIMA NA USMENI RAZGOVOR S RAVNATELJICOM - Učitelj/ica tehničke kulture

Objavljujemo rezultate pisanog testiranja koje se održalo u srijedu, dana 4. studenoga 2020. godine u 8:45 sati u OŠ "Franjo Hanaman" Drenovci.

 

Redni broj

Inicijali kandidata/kinje (prezime i ime)- mjesto

Ostvaren broj bodova na pismenom

1.

 P. M. iz Drenovaca

19/20

2.

 M. T. iz B. Grede

11/20

3.  S. Z. iz Županje 8/20
     
     

 

Usmeni razgovor obavit će se sukladno međusobnom dogovoru između kandidata i Ravnateljice, te će isti biti na vrijeme obaviješteni.

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 11. 11. 2020. 13:57

POZIV KANDIDATIMA NA PISANO TESTIRANJE - TRUČNI SURADNIK KNJIŽNIČAR

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Franjo Hanaman" Drenovci, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog suradnika-knjižničara, KLASA:602-02/20-01/448, URBROJ: 2212-21-20-01 objavljenog dana 15.10.2020. godine, poziva kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 4.11.2020.g. u 14:15 sati u prostorima škole.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, pozivaju se na pisano testiranje :

1. P. M. iz Vinkovaca, Dr. J. Fulanovića 36.

Gore navedeni kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu potpisane, pravodobne i potpune. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i

- razgovarati s ostalim kandidatima.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)

3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)

7. Statut Osnovne škole "Franjo Hanaman" Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/Dokumeni )

8. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019)

9. Standard za školske knjižnice (34/2000)

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na usmeni razgovor s ravnateljem, Povjerenstvo objavljuje na mrežnoj stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

                                                                POVJERENSTVO ZA PROCJENU I

                                                                   VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 2. 11. 2020. 09:52

POZIV KANDIDATIMA NA PISANO TESTIRANJE - UČITELJ/ICA INFORMATIKE

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Franjo Hanaman" Drenovci, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice informatike KLASA:602-02/20-01/446, URBROJ: 2212-21-20-01 objavljenog dana 15.10.2020. godine, poziva kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 4.11.2020.g. u 08:45 sati u prostorima škole.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, pozivaju se na pisano testiranje :

1. Č. V. iz Vinkovaca, Matice hrvatske 4.

Gore navedeni kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu potpisane, pravodobne i potpune. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i

- razgovarati s ostalim kandidatima.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)

3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)

7. Statut Osnovne škole "Franjo Hanaman" Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/Dokumeni )

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na usmeni razgovor s ravnateljem, Povjerenstvo objavljuje na mrežnoj stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

                                                                POVJERENSTVO ZA PROCJENU I

                                                                   VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 2. 11. 2020. 09:47

POZIV KANDIDATIMA NA PISANO TESTIRANJE - UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Franjo Hanaman" Drenovci, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice tehničke kulture KLASA:602-02/20-01/447, URBROJ: 2212-21-20-01 objavljenog dana 15.10.2020. godine, poziva kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 4.11.2020.g. u 08:45 sati u prostorima škole.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, pozivaju se na pisano testiranje :

1. M. T. iz Babine Grede, Savska 9 a,

2. P. M. iz Drenovaca, Istrev 8, i

3. S. Z. iz Županje, F. Hanamana 32.

Gore navedeni kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu potpisane, pravodobne i potpune. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i

- razgovarati s ostalim kandidatima.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)

3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)

7. Statut Osnovne škole "Franjo Hanaman" Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/Dokumeni )

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na usmeni razgovor s ravnateljem, Povjerenstvo objavljuje na mrežnoj stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

                                                                POVJERENSTVO ZA PROCJENU I

                                                                   VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 2. 11. 2020. 09:21

Obavijest o izboru kandidata - učitelj/ica kemije

          REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA  «FRANJO HANAMAN»

                   D R E N O V C I

KLASA: 602-02/20-01/492

URBROJ: 2212-21-20-01

Drenovci, 30. listopada 2020.g.

          Na temelju čl. 17. i čl. 21. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Franjo Hanaman“ Drenovci, ravnateljica škole

d o n o s i 

OBAVIJEST

o izboru kandidata

            Obaviještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj  za radno mjesto učitelja/ice kemije, KLASA: 602-02/20-01/445, URBROJ: 2212-21-20-01, koji je objavljen dana 15.10.2020.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ - Natječaji u šk.god. 2020./2021. - Natjecaj – učitelj kemije.docx, da je na temelju utvrđivanja rezultata procjene odnosno vrednovanja Povjerenstva, te rang liste kandidata koja je dostavljena ravnateljici, razgovorom s ravnateljicom, te Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu suglasnost školskog odbora

 

IZABRAN

kandidat

 

MAJA MILIČEVIĆ iz Vinkovaca, mag. edukacije kemije, za radno mjesto učiteljice kemije na neodređeno, nepuno radno vrijeme.

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 2.11.2020.g. na mrežnoj stranici Osnovne škole „Franjo Hanaman“ Drenovci (http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ te oglasnoj ploči škole, te je obavijest također zemaljskom poštom poslana kandidatima koji su pristupili testiranju.

                                                                            Ravnateljica:

                                                              Marijana Raguž, dipl. učitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 2. 11. 2020. 09:18

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA NA USMENI RAZGOVOR S RAVNATELJICOM - Učitelj/ica kemije

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA  I POZIV KANDIDATIMA NA USMENI RAZGOVOR S RAVNATELJICOM - Učitelj/ica kemije

 

Objavljujemo rezultate pisanog testiranja koje se održalo u četvrtak, dana 29. listopada 2020. godine u 13:00 sati u OŠ "Franjo Hanaman" Drenovci.

 

Redni broj

Inicijali kandidata/kinje (prezime i ime)- mjesto

Ostvaren broj bodova na pismenom

1.

 B. M. iz Županje

16

2.

 M. M. iz Vinkovaca

16

3.  B. D. iz Starih Mikanovaca Nije pristupila
     
     

 

Sukladno međusobnom dogovoru između kandidata i Ravnateljice; usmeni razgovor obavit će se online - u petak, 30.10.2020.g. prema sljedećem rasporedu:

1. B.M. iz Županje u 8:35 sati

2. M. M. iz Vinkovaca u 9:00 sati

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 29. 10. 2020. 16:33

POZIV KANDIDATIMA NA PISANO TESTIRANJE - UČITELJ/ICA KEMIJE

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Franjo Hanaman" Drenovci, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice kemije KLASA:602-02/20-01/445, URBROJ: 2212-21-20-01 objavljenog dana 15.10.2020. godine, poziva kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 29.10.2020.g. u 13:00 sati u prostorima škole.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja, te se pozivaju na testiranje su:

1. B. M. iz Županje, A. M. Hrvatske 39D,

2. B. D. iz Starih Mikanovaca, B. I. Horvata 4 i

3. M. M. iz Vinkovaca, Ohridska 13.

Gore navedeni kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu potpisane, pravodobne i potpune. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i

- razgovarati s ostalim kandidatima.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)

3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)

7. Statut Osnovne škole "Franjo Hanaman" Drenovci ( http://os-fhanaman-drenovci.skole.hr/Dokumeni )

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na usmeni razgovor s ravnateljem, Povjerenstvo objavljuje na mrežnoj stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

                                                                POVJERENSTVO ZA PROCJENU I

                                                                   VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 28. 10. 2020. 12:51

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA - VODITELJ RAČUNOVODSTVA Vijest ima dokument u privitku

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

ISTREV 2

32257 DRENOVCI

KLASA: 602-02/20-01/119

URBROJ: 2212-21-20-01

Drenovci, 10. veljače 2020. godine

         Na temelju čl. 17. i čl. 21. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Ivan Meštrović“ Drenovci, ravnateljica škole dana 10. veljače 2020.g.

d o n o s i 

OBAVIJEST

o izboru kandidata

            Obaviještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj  za radno mjesto voditelja/ice računovodstva, KLASA: 602-02/20-01/36 , URBROJ: 2212-21-20-01, koji je objavljen dana 15.1.2020.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Drenovci ( http://os-imestrovic-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ - Natječaji u šk.god. 2019./2020. - Natjecaj - voditelj racunovodstva.docx, da je na temelju utvrđivanja rezultata procjene odnosno vrednovanja Povjerenstva, te rang liste kandidata koja je dostavljena ravnateljici, Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu suglasnost školskog odbora

IZABRAN

kandidat

MIRZETA DERONJIĆ iz Rajevog Sela, bacc. oec., za radno mjesto voditelja računovodstva na neodređeno, puno radno vrijeme.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 10.2.2020.g. na mrežnoj stranici Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Drenovci ( http://os-imestrovic-drenovci.skole.hr/natje_aj ) u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ te naslovnoj strani mrežne stranice škole ( http://os-imestrovic-drenovci.skole.hr/ ) i oglasnoj ploči škole.

                                                                         Ravnateljica:

                                                                   Marijana Raguž, dipl. učitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 10. 2. 2020. 14:47

REZULTATI USMENOG TESTIRANJA - VODITELJ RAČUNOVODSTVA

REZULTATI USMENOG TESTIRANJA

Objavljujemo rezultate usmenog testiranja koje se održalo u utorak, dana 4. veljače 2020. godine u u OŠ "Ivan Meštrović" Drenovci.

 

Redni broj

Inicijali kandidata/kinje (prezime i ime)- mjesto

Ostvaren broj bodova na usmenom

Ukupan broj ostvarenih bodova (pismeni + usmeni)

1.

 D.M. iz Rajevog Sela

15

45

2.

 T.M. iz Otoka

9

27

3.

 I.M. iz Babine Grede

Kandidat nije pristupio 15

4.

 T.H. iz Vukovara Kandidat nije pristupio 12

5.

 I.M. iz Vrbanje Kandidat nije pristupio 5

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 4. 2. 2020. 19:48

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA - VODITELJ RAČUNOVODSTVA

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA - VODITELJ RAČUNOVODSTVA I POZIV NA USMENU PROVJERU

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA

Objavljujemo rezultate pisanog testiranja koje se održalo u petak, dana 31. siječnja 2020. godine u 11:00 sati u OŠ "Ivan Meštrović" Drenovci.

 

Redni broj

Inicijali kandidata/kinje (prezime i ime)- mjesto

Ostvaren broj bodova na pismenom

1.

 D.M. iz Rajevog Sela

30

2.

 T.M. iz Otoka

18

3.

 I.M. iz Babine Grede

15

4.

 T.H. iz Vukovara 12

5.

 I.M. iz Vrbanje  5

 

Usmeni dio testiranja održati će se u utorak, 4. veljače 2020. godine s početkom u 11:00 sati na adresi OŠ „Ivan Meštrović“ Drenovci, Istrev 2, 32257 Drenovci u prostoru škole.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za usmeno testiranje su:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)

- Zakon o radu ("NN" br.: 93/14. i 127/17)

- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama ("NN" br.: 128/2017) te Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama ("NN" br.:123/2019)

- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ("NN" br.: 51/18.)

- Zakon o porezu na dohodak ("NN" br.:115/16, 106/18, 121/19)

- Uredba o visini minimalne plaće ("NN" br.: 106/2019)

- Zakon o plaćama u javnim službama ("NN" br.: 27/2001)

- Zakon o proračunu ("NN" br.: 87/2008) te Zakon o izmjenama i dopunama zakona o proračunu ("NN" br.:136/2012 i 15/2015)

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("NN" br.: 124/2014) te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("NN" br.: 115/2015, 87/2016, 3/2018 i 126/2019)

- Pravilnik o nagrađivanju ućitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima ("NN"br.:53/2019)

- Statut OŠ "Ivan Meštrović" Drenovci ( http://os-imestrovic-drenovci.skole.hr/Dokumeni )

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 31. 1. 2020. 14:54

POZIV KANDIDATIMA NA PISMENO TESTIRANJE

POZIV KANDIDATIMA NA PISMENO TESTIRANJE

Pismeno testiranje kandidata u postupku natječaja za zasnivanje radnog odnosa voditelja/ice računovodstva, na neodređeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 15. siječnja 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici http://os-imestrovic-drenovci.skole.hr/natje_aj i oglasnoj ploči Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Drenovci održati će se

u petak 31. siječnja 2020. godine s početkom u 11:00 sati na adresi OŠ „Ivan Meštrović“ Drenovci, Istrev 2, 32257 Drenovci u prostoru škole.

Na pismeno testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

Redni broj

Inicijali kandidata/kinje (prezime i ime)- mjesto

1.

 T. H. iz Vukovara

2.

 D. M. iz Rajevog Sela

3.

 I. M. iz Babine Grede

4.

 T. M. iz Otoka

5.

 I. M. iz Vrbanje

 

Pisana  procjena odnosno vrednovanje kandidata obavit će se  putem pisanog testa.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete  natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Test sadrži maksimalno 10 pitanja. Uz svako pitanje biti će iskazan broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat. Predviđeno vrijeme testiranja je 45 minuta.  

            Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima.   

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Ostali podatci se nalaze u Sadržaju i načinu testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranja koji je sastavni dio ovoga Poziva i koji je objavljen na web stranici škole http://os-imestrovic-drenovci.skole.hr/natje_aj .

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 27. 1. 2020. 17:21

VODITELJ RAČUNOVODSTVA - SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - VODITELJ RAČUNOVODSTVA

Na temelju članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Ivan Meštrović“ Drenovci (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a vezano uz raspisani natječaj za voditelja računovodstva (M/Ž), od dana 15.01.2020.g., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje

SARŽAJ I NAČIN TESTIRANJA,  TE PRAVNE I DRUGE IZVORE

ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. Vrijeme i mjesto održavanja procjene odnosno vrednovanja (testiranja)

Pismeno testiranje održati će se u petak, 31. siječnja 2020. godine s početkom u 11:00 sati na adresi OŠ „Ivan Meštrović“ Drenovci, Istrev 2, 32257 Drenovci u prostoru škole.

Usmeno testiranje održati će se u utorak, 4. veljače 2020. godine s početkom u 11:00 sati na adresi OŠ „Ivan Meštrović“ Drenovci, Istrev 2, 32257 Drenovci u prostoru škole.

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

2. Pravila i način procjene odnosno vrednovanja kandidata (testiranja)

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Ivan Meštrović" Drenovci, obavit će se procjena odnosno vrednovanje kandidata za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Svi kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima tj. ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) će pozvati na procjenu odnosno pismeno i usmeno testiranje putem web stranice škole http://os-imestrovic-drenovci.skole.hr/natje_aj. Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) te će od njih biti zatraženo predočavanje iste radi utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Procjena odnosno vrednovanje (testiranje) sastoji se od pismene i usmene provjere znanja.

Pisana procjena odnosno vrednovanje kandidata

Pisana  procjena odnosno vrednovanje kandidata obavit će se  putem pisanog testa.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete  natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Test sadrži maksimalno 10 pitanja. Uz svako pitanje biti će iskazan broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat. Predviđeno vrijeme testiranja je 45 minuta.       

            Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima.   

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Usmena procjena odnosno vrednovanje kandidata

Na usmenoj procjeni odnosno vrednovanju kandidata, svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

3. Utvrđivanje rezultata i obavještavanje kandidata o rezultatima natječaja

Nakon utvrđivanja svih rezultata testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koju isti dan dostavlja ravnatelju. Na temelju dostavljene rang liste kandidata ravnatelj odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata prema ukupnom broju bodova, odnosno svih kandidata koji imaju tri najbolje bodovana rezultata, a prije odluke poziva kandidata ili kandidate na razgovor.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu s čl. 21. Pravilnika.

4. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)

- Zakon o radu ("NN" br.: 93/14. i 127/17)

- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama ("NN" br.: 128/2017) te Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama ("NN" br.:123/2019)

- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ("NN" br.: 51/18.)

- Zakon o porezu na dohodak ("NN" br.:115/16, 106/18, 121/19)

- Uredba o visini minimalne plaće ("NN" br.: 106/2019)

- Zakon o plaćama u javnim službama ("NN" br.: 27/2001)

- Zakon o proračunu ("NN" br.: 87/2008) te Zakon o izmjenama i dopunama zakona o proračunu ("NN" br.:136/2012 i 15/2015)

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("NN" br.: 124/2014) te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("NN" br.: 115/2015, 87/2016, 3/2018 i 126/2019)

- Pravilnik o nagrađivanju ućitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima ("NN"br.:53/2019)

- Statut OŠ "Ivan Meštrović" Drenovci ( http://os-imestrovic-drenovci.skole.hr/Dokumeni )

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Pušeljić  datum: 27. 1. 2020. 17:04
 


Natječaji u šk.god. 2019./2020.
Natječaji u šk.god. 2018./2019.
Natječaji u šk. god. 2017./2018.
Natječaji u šk.god. 2016./2017.
šk.2015./2016. godina
šk.2014./2015.godina
šk.2013./2014. godina
šk. 2012./2013. godina
šk. 2011./2012. godina
TražilicaBrojač posjeta
Ispis statistike od 27. 2. 2018.

Ukupno: 52878
Ovaj mjesec: 227
Ovaj tjedan: 93
Danas: 2

e-Dnevnik

 


Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Pročitajte

Dnevni tisak

 


Omiljene stranice


Webmail skole.hr


TV program


Internet

Baltazar

Sadrži kompletni pedagoško-obrazovni program Zagreb filma

preskoči na navigaciju